fbpx

Handelsbetingelser

Ydelser og produkter udbydes af Charlotte Krenk Coaching, c/o Charlotte Krenk, Oehlenschlægersgade 40, 5. th., 1663 København V, CVR.nr. 29298025

webside: charlottekrenk.com
mail@charlottekrenk.com

Disse forretningsbetingelser gælder, med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Charlotte Krenk Coaching.

Afvikling, ændring og aflysning

Charlotte Krenk Coaching har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser og produkter herunder sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Charlotte Krenk Coaching har ret til at aflyse købte ydelser og produkter mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Charlotte Krenk Coaching kan vælge, men er ikke forpligtet til at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Skulle du blive forhindret i at møde til en aftalt session, arrangement og øvrige møder som indgår i den købte ydelse, skal du melde afbud senest 24 timer før på mail@charlottekrenk.com eller telefon 61339138. Det gælder også ombooking af aftalte møder og sessioner eller andre ydelser. Ellers regnes sessionen som afhold og den fulde udgift afholdes af kunden. Ved udeblivelse afregnes konsultationen som afholdt. Dette gælder også ved sygdom.

Kunden er selv ansvarlig for at møde op til aftalte sessioner og til at logge på i tide til aftalte Zoom eller Skype sessioner. Kunden er selv ansvarlig for at have den fornødne internet- og telefonforbindelse til de aftale online møder/sessioner samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK).

Ved kortbetaling er kunden selv ansvarlig for, at betalingsoplysningerne til enhver tid er de gældende.

Forløb skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse, mens ydelsen Afklarende Samtale mod forudgående skriftlig aftale kan betales efter afholdelse.

Der kan indgås aftale om ratebetaling. Aftale om ratebetaling skal være skriftlig og skal ske før et køb. Alle rater skal være betalt før ydelsens opstart, medmindre andet aftales skriftligt. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som Charlotte Krenk Coaching og /eller Charlotte Krenk måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Charlotte Krenk Coaching og /eller Charlotte Krenk kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Charlotte Krenk Coaching og /eller Charlotte Krenk har handlet simpelt uagtsomt. Charlotte Krenk Coaching og /eller Charlotte Krenk erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder

Charlotte Krenk Coaching har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Det gælder således, at materialet er personligt for den person, som har modtaget ydelserne det vil sige deltaget i de købte sessioner, og ikke for den virksomhed som har betalt for ydelsen. Således kan en virksomhed, som har betalt ydelser for en af deres ansatte, ikke overtage brugsretten på vegne af medarbejdere.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Charlotte Krenk Coachings virksomhed. Det må heller ikke indgå i andre virksomheders eller personers interne eller eksterne undervisnings-, formidlings- eller kommercielle aktiviteter.

Charlotte Krenk Coaching’s og Charlotte Krenk’s navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Charlotte Krenk Coaching’s og Charlotte Krenk’s navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Charlotte Krenk Coaching berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Charlotte Krenk Coaching er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Charlotte Krenk Coaching. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået.

Hvis du ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan du give dit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi uden unødig forsinkelse dit tilgodehavende.

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Charlotte Krenk på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret.

>